Etik Kurallar

QNET, tüm Bağımsız Temsilcilerin (BT’ler), BT olarak yaptıkları tüm görüşme ve faaliyetlerinde doğruluk, dürüstlük ve güvenirlik prensiplerini taşımalarını bekler.

 

Bu Mesleki Ahlak Kuralları, QNET İlkeleri ve Prosedürleriyle, her BT için bağlayıcı olan yürürlükteki diğer tüm yönetmelikler ve anlaşmaların kısımlarını oluşturur. Kuralların, İlkeler ve Prosedürlerin, yürürlükteki yönetmelikler ve anlaşmaların her türlü ciddi ihlali, QNET tarafından, QNET İlkeleri ve Prosedürlerine göre kabul edilen eylemi/eylemleri kapsayacaktır.

Mesleki Ahlak Kuralları, BT’ler tarafından izlenecek uygun iş ahlakını açıklamaktadır.

Bunun yanı sıra, QNET, tüm BT’lerini, bulunduğu yer ve durumlarda, kendi ülkelerindeki herhangi bir DSA (Doğrudan Satış Birliği ) tarafından sağlanmış olan Mesleki Ahlak Kurallarını edinmeleri ve bunlara uymaları yönünde teşvik etmektedir.

BT’lerin Mesleki Ahlak Kurallarına her zaman uyması zorunludur.

Kısım A – DAVRANIŞ

1. HALKA YAKLAŞIM

1.1 İrtibat ve İletişim

Bir BT:
a)    ister bir telefon listesi isterse de başka yollarla olsun, herhangi biriyle iletişime geçerken, iletişim kurulan kişinin özel hayatına ve isteklerine her zaman saygı gösterecektir;
b)    QNET ya da sağladığı fırsatla ilişkili olarak herhangi bir kişiyle iletişim kurarken, kesinlikle hoş olmayan ya da ahlak dışı, adil olmayan veya agresif bir tutum sergilemeyecektir;
c)    QNET’in ve onunla ilişkili fırsatlarını, herhangi bir abartı, gizleme, merak ya da yanlış tanıtım olmadan sahip olduğu faydaları ile sunacaktır;
d)     kılık kıyafet, dil ve dokümantasyon açısından kişisel sunumunu olası en yüksek standartlarda tutacaktır;
e)    Aramaları ve randevuları yaptığı unsurlar ve günlerle ilgili kanun hükümlerine ve görgü kurallarına uyacaktır.

1.2  Fırsat Sunumu

Herhangi bir zamanda İş Planını sunan, bir Eğitim Etkinliğini, Seminer ya da QNET BT Toplantısı yürüten bir BT:
a)    QNET Planı kapsamındaki finansal ödüllerle ilgili hiçbir ayrıntıyı yanlışlıkla hiç kimseye sunmayacaktır;
b)    standartlarına, kalitelerine, değerlerine, karakteristiklerine, aksesuarlarına, özel bir amaç için kullanımlarına, pazarlanabilirliklerine ya da yararlarına dahil olmak üzere, QNET ürünleri, hizmetleri ve programlarının özellikleri hakkında yanlış veya yanıltıcı sunum yapmayacak;
c)    QNET ürünleri ya da hizmetlerinin fiyatı konusunda yanlış ya da aldatıcı sunumlar yapmayacaktır;
d)   herhangi bir QNET ürünü ya da hizmetinin doğası, üretim süreci, karakteristikleri, amaca uygunluğu ya da kalitesi konusunda herhangi bir kimseyi yanıltmaya yönelik tavır sergilemeyecektir;
e)    hiç kimsenin, mallara ya da hizmetlere yönelik ihtiyacı ile ilgili yanlış ya da yanıltıcı sunumlar yapmayacaktır;
f)    BT’nin fırsatı sunduğu herhangi birine, BT’lere yönelik finansal ödüllerin, BT’nin kişisel performansına dayandığını açık biçimde belirtecek;
g)    formlar, metinler ve diğer araçlar dahil olmak üzere, resmi kaynakları QNET tarafından onaylandığı şekilde kullanacaktır.

1.3 İşi Yürütme

Bir BT hiçbir zaman:
a) diğer kişilerin, hastalık, yaş, kusur, eğitimsizlik ya da dile yabancılık gibi yetersizlikleri veya zayıflıklarından yararlanmamalı;
b) fiziksel güç kullanımı, aşırı taciz ya da baskı da dahil olmak üzere, bir BT’nin vermek istediği siparişten başka bir yolla, QNET ürünlerine yönelik siparişleri bilfiil ısrar ya da talep etmemelidir;
c) talep edildiğinde, kimliklerini açıklamayı reddetmemelidir.

1.4 İş Planını Açıklama

QNET İş Planını ve var olabilecek yararlarını sunarken ya da görüşürken, BT genel anlamda, referans olarak QNET kaynaklarına güvenmeli ve İş Planının içeriğiyle ilgili olarak şunlara uymalıdır:

a)    yararlılığa dair öngörüler yapılacaksa, normal koşullar altında, İşi yürüten ortalama bir kişinin elde edeceklerini
yansıtmalıdırlar;
b)    herhangi bir yararlılık öngörüsünde bulunulacaksa, bunun temel aldığı varsayımlar açık biçimde belirtilmelidir;
c)    yararlılığa dair öngörüleri temellendirecek önceki bir deneyim olmadığında, sunum yapılırken bu belirtilmelidir.

QNET İş Planı sunulurken ya da görüşülürken, bir BT, aşağıdakilere ilişkin yanlış tanıtımlar yapmamalıdır:

a)    işin gerçekleştirilmesi ile ilgili olabilecek riskler;
b)   ortalama bir kişinin, İşi gerçekleştirmek üzere ayırması gereken süre;
c)    İşi yapan ortalama bir kişinin bekleyebileceği yıllık giderle, yıllık toplam gelir ve bu rakamları hesaplama yöntemi.

 

Kısım B – YÜKÜMLÜLÜKLER

2. GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER

2.1 Yetki Sınırı
Bir BT’nin yetkisi sınırlıdır. QNET’le ilişkili herhangi bir konuyu, bu konuda görevli Şirket Temsilcisine yönlendirecektir. Bir BT, Şirket Temsilcisinin önceden yazılı onayı olmadan, hiçbir karar alma sürecine müdahale etmeyecektir.

2.2 Başka Şirketten Bağımsız
Temsilcilerin Alınması QNET, diğer rakiplerin BT’lerinin ya da QNET İşi içindeki başka bir Tanıtım Hattındaki BT’lerin kasıtlı olarak alınmasına göz yummaz.

 

3. QNET MALLARININ KULLANIMI

Ticari markalar, logolar ve hizmet markaları, QNET ve/veya iştirakçileri adına kayıtlı olduğundan, tüm yazılı malzemelerin telif hakkı QNET’e aittir. Ticari markaların, logoların ya da hizmet markalarının kullanımı veya telif haklı malzemelerin yayınlanması, yalnızca QNET’in yazılı onayı ile üstlenilebilir.

 

4. ÜRÜN İDDİALARI

QNET, ürünleri hakkında, doğrulanabilir, kesin ve eksiksiz olan ayrıntılı verileri yayınlar. Bir BT, uygun resmi QNET kaynaklarını temel almadığı ve ilgili kaynaklarda yer alan bilgileri doğru biçimde yansıtmadığı sürece, herhangi bir QNET ürünü ya da hizmeti hakkında iddiada bulunmamalıdır.

 

5. BAĞIMSIZ TEMSİLCİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 Etik Ticari Çalışmaya Teşvik

Bir BT:
a)     kendi grubundaki BT’lerin bu Kuralları bildiğinden ve ister grup içinde ister diğer BT’lerle İş ilişkilerini, her zaman yasalara uygun biçimde, nezaket ve doğrulukla ve  bu Kurallara göre yerine getirdiğinden emin olacak;
b)    İşe ve bir BT’nin görevleri konusunda geçerli olan, bu tür İşi ve görevleri etkileyebilecek temel gerçekler ve kamusal ilkeler ya da yönetmelikleri de içermek üzere, yasalar konusunda daima bilgili olduklarından emin olacaktır;
c)     başka bir BT’nin İşi için zararlı olabilecek bilgileri gizli tutacak ve etik olmayan biçimde kullanmayacaktır.

5.2 QNET’in Yükümlülükleri

QNET aşağıdakileri sağlayacaktır:

a)    çalışanları her zaman bir BT’nin en iyi meşru çıkarı ile çatışmayan bir şekilde davranacak ve profesyonel sorumluluk ve sağlamlık uyarınca görevleri yürütecektir;
b)    BT’ler BT’nin İş ve görevleri için yürürlükteki yasalara ve bu gibi bir İşi ve görevleri etkileyen diğer temel gerçekler ve genel politikalara ilişkin iyi bilgilendirilecek ve ilgili tüm gerekliliklere uyacaktır;
c)    onlara etki eden meseleler hakkında tavsiye vermeye ilişkin, çalışanlarının tam işbirliği BT’ye sunulur;
d)    becerilerinin en iyi seviyesinde BT’nin meşru çıkarına yönelik faaliyet gösterir.

 

Kısım C – UYGULAMALAR

6. MESLEKİ AHLAK KURALLARININ UYGULANMASI

QNET ve bir BT, Mesleki Ahlak Kurallarını tamamen kabul edecek ve hükümlerine uyacaktır.

6.1 Uyumluluk

QNet ve bir BT, aşağıdaki kişilerin Kurallara tam anlamıyla uymasını sağlayacaktır:
a)    QNET tarafında, Müdürler, İdareciler ve tüm diğer çalışanlarla;
b)    BT’nin tarafında, BT ve Alt sıralarıyla.

6.2 Yönetim 
QNET, BT’leriyle olan görüşmelerini, Mesleki Ahlak Kurallarına uyumluluğa olanak sağlayan bir yolla yerine getirecektir.

 

7. ETİK İLETİŞİM

BT(ler) şunları yapmamalıdır:
a)    başka bir Çok Seviyeli Pazarlama (MLM) Şirketi ya da Doğrudan Satış Şirketi için ya da onun adına müşteri çekmemelidir;
b)     gizli bilgileri, yetkisi olmayan kişilere veya izin verilmeyen ya da etik olmayan amaçlara yönelik olarak açıklamamalıdır;
c)    diğer BT’ler ile İşlerinin finansal yönlerini tartışmamalıdır;
d)    bir başka BT’yi, yönlendirme hattını değiştirmesi yönünde teşvik etmemelidir;
e)     Sınırı Aşma ya da
Çalışan    Çalma eylemlerine girişmemeli; f) başka kişileri bunlara girişme yönünde teşvik ya da telkin etmemelidir;
g)    QNET’in sponsorlu İşlevlerini, Kaynaklarını ya da CD’lerini, Sınırı Aşma ya da Çalışan Çalma faaliyetlerini desteklemek için kullanmamalıdır.

 

8. POTANSİYEL BT DESTEĞİ

Merkezin yardımıyla olsun ya da olmasın, bir BT, Muhtemel Müşteri bulunduğunda, Başvurunun ilgili tüm bölümlerini her zaman tamamlamalıdır.

8.1 Muhtemel Müşteriye Açıklama

Muhtemel Müşterinin, sunumun Üst Sıra ya da Yönlendiren tarafından bizzat kendisine yapıldığını kavraması için, bir Sponsor ya da Üst Sıra, Başvuru Formlarının ayrıntılarını, Muhtemel Müşteriye açıklamalı ve bunları onların yanında doldurmalıdır.

8.2 Kabule Tabi Başvuru
Başvuru Formunun geçerli bir başvuru olarak kabul edilmesi ve o kişinin bir BT olarak görevlendirilmesi QNET’in takdirine tabidir.

 

9. ŞİKAYETLER

Bir BT, bu Kuralların ihlal edildiğini fark eder ve bir şikayette bulunmak isterse, şikayet, QNET İlkeleri ve Prosedürlerine uygun şekilde yazılı olarak yapılmalıdır.

 

Kısım D – “KENDİMİ BAŞARIYA ADADIM”

“İyi İş etiği, Liderle, yani BENİMLE başlar. Bir QNET Bağımsız Temsilcisi olarak, …

 • QNET ile olan ilişkilerimde dürüst ve adil olacağıma;
 • Tüm profesyonel etkinliklerimi, kendi saygınlığımı ve QNET tarafından oluşturulan pozitif saygınlığı geliştirecek bir biçimde yerine getireceğime;
 • Ödeme Planımı, başarıyı elde etmek için gereken çaba düzeyini açıkça tanımlayarak, doğru ve dürüst biçimde sunacağıma;
 • Yalnızca ve yalnızca gösterilecek yeterli çabayla orantılı gerçekçi gelir olasılıklarını sunacağıma;
 • İşin faydalarını ve bilgilerini, Şirketin resmi kaynaklarında belirtildiği gibi ve kendi deneyimlerimden yararlanarak sunacağıma;
 • Organizasyonumdaki Alt Sıralarımın eğitimi ve desteklenmesi de dahil, bir IR ve Tavsiye Edenden beklenen tüm görevleri kabul edeceğime ve elimden gelen en iyi şekilde yerine getireceğime;
 • İşimin gerçekleştirilmesiyle ilgili olan tüm İlkelere ve Prosedürlere bağlı kalacağıma;
 • Alt Sıralarımın, hizmetimden ve liderliğimden memnun kalmalarını sağlamaya çaba göstereceğime;
 • Muhtemel müşteriler ile Alt Sıralarımın sorularını adil ve dürüst biçimde yanıtlayacağıma;
 • Yalnızca, kendi Alt Sıralarım ve/veya ticari muhtemel müşterim olarak geliştirmiş olduğum kişilere referans olacağıma;
 • Başlangıç referansları tarafından geliştirilmiş muhtemel müşterileri, onlar tarafından da referans olmaya her zaman teşvik edeceğime;
 • QNET’in, gelirimin, kişisel çabalarımın yanı sıra pazarlama ve liderlik becerilerime de bağlı olduğu bir pazarlama ağı fırsatı olduğu konusunda açık olacağıma;
 • Tüm muhtemel müşterilere, Alt Sıralara ve üyelere saygı, iyi niyet ve profesyonel nezaket çerçevesinde davranacağıma;
 • Yönlendirme Hattımın dışındaki Alt Sıraları, kendi organizasyonuma katılmaları yönünde ikna etmeye çalışmayacağıma;
 • QNET işini hiçbir biçimde yanlış tanıtmayacağıma;
 • Yanlış ya da aldatıcı olabileceğini bildiğim hiçbir reklamı kullanmayacağıma;
 • Alt Sıralarıma ve üyelere karşı adil olacağıma ve beni, organizasyonumu, Şirketi ve/veya sektörü yanlış tanıtabilecek faaliyetlere kalkışmayacağıma;
 • QNET’in bir BT’si olarak, faaliyetlerimin kapsamlı etkilere sahip olduğunu bildiğim için, yalnızca en üst düzey dürüstlük, samimiyet ve sorumluluk standardı yansıtacak biçimde davranacağıma;
 • Tüm QNET web sitelerinde bulunan bilgilerden, yalnızca kişisel, ticari olmayan kullanım amaçlı olarak yararlanacağıma;
 • QNET’in ve bağlı şirketlerinin imajını lekeleyebilecek, onaylanmamış ya da yasa dışı web siteleri oluşturmayacağıma söz veririm.

Bu benim kendime, ağıma ve Şirketime bağlılığım ve adanmışlığımdır.”

Skip to content